బెంగళూరు లో వివాహ పెళ్లికూతురు మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌లు

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 1,500 – 3,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 8,000 – 10,000

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 9,000 – 12,000

Zorains Khaleeli

Zorains Studio

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 1,500 – 2,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 8,000 – 12,000

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 8,000 నుంచి

Ranjana Venkatesh

Makeover by Ranjana Venkatesh

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 10,000 – 12,000

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 10,000 – 12,000

అతిధుల మేకప్

₹ 4,000 – 5,000

Chaitra Girish

Makeup by Chaitra

Simar Kaur

Makeup by Simar Kaur

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 2,000 – 5,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 10,000 – 15,000

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 12,000 – 18,000

Tony Michael

Tony "The Makeup Artist"

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 10,000 నుంచి

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 30,000 – 1,00,000

హెయిర్‌డూ + మేకప్ రిహార్సల్

₹ 15,000 నుంచి

20 మరిన్ని చూపించు