బెంగళూరు లో వివాహ పెళ్లికూతురు మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌లు

Zorains Studio

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 4,000 – 12,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 12,500 – 40,000

వధువు హెయిర్‌‌స్టైల్ + మేకప్

₹ 15,000 – 40,000

Tony "The Makeup Artist"

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 10,000 నుంచి

వధువు హెయిర్‌‌స్టైల్ + మేకప్

₹ 30,000 – 1,00,000

హెయిర్‌డూ + మేకప్ రిహార్సల్

₹ 15,000 నుంచి

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 1,500 – 3,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 8,000 – 10,000

వధువు హెయిర్‌‌స్టైల్ + మేకప్

₹ 9,000 – 12,000

20 మరిన్ని చూపించు