பெங்களூரூ இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 1,500 – 3,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 8,000 – 10,000

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 9,000 – 12,000

Zorains Khaleeli

Zorains Studio

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 1,500 – 2,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 8,000 – 12,000

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 8,000 முதல்

Ranjana Venkatesh

Makeover by Ranjana Venkatesh

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 10,000 – 12,000

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 10,000 – 12,000

விருந்தினரின் ஒப்பனை

₹ 4,000 – 5,000

Chaitra Girish

Makeup by Chaitra

Simar Kaur

Makeup by Simar Kaur

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 2,000 – 5,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 10,000 – 15,000

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 12,000 – 18,000

Tony Michael

Tony "The Makeup Artist"

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 10,000 முதல்

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 30,000 – 1,00,000

ஹேர்டூ + ஒப்பனை ஒத்திகை

₹ 15,000 முதல்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி