பெங்களூரூ இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

Zorains Studio

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 4,000 – 12,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 12,500 – 40,000

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 15,000 – 40,000

Tony "The Makeup Artist"

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 10,000 முதல்

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 30,000 – 1,00,000

ஹேர்டூ + ஒப்பனை ஒத்திகை

₹ 15,000 முதல்

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 1,500 – 3,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 8,000 – 10,000

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 9,000 – 12,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி