வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்கள் பெங்களூரூ

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 30,000 – 55,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 50,000 – 85,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 12,500 – 15,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 40,000 – 55,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 70,000 – 90,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 35,000 – 65,000

உங்கள் தேதியன்று கட்டணங்கள் மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை ஆகியவற்றை சரிபார்க்கவும் தேதியைத் தேர்வுசெய்க

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 70,000 – 80,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 1,40,000 – 1,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 20,000 – 30,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 18,000 – 50,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 13,000 – 20,000

கேன்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு

₹ 7,000 – 10,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 8,000 – 20,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 20,000 – 1,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 8,000 – 2,00,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 80,000 – 1,20,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 18,000 – 25,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 12,000 – 30,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 40,000 – 50,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 90,000 – 1,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 25,000 – 30,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 25,000 – 40,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 50,000 – 70,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 25,000 – 75,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 22,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 40,000 முதல்

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 15,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 25,000 – 35,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 55,000 – 65,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 20,000 – 25,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 40,000 – 75,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 60,000 – 80,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 25,000 – 30,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 20,000 – 35,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 40,000 – 50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,000 – 25,000

Manjuphotography

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 30,000 – 35,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 45,000 – 50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 35,000 – 40,000

Photo point kumta

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 35,000 – 80,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 35,000 – 80,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 15,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 1,00,000 – 6,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 30,000 – 60,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 40,000 – 65,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 60,000 – 80,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 20,000 – 35,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 25,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 60,000 முதல்

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 35,000 முதல்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி