ബാംഗ്ലൂര്‍ലെ വിവാഹ വീഡിയോഗ്രാഫര്‍മാര്‍

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

35,000 – 1,00,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

50,000 – 1,50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് വീഡിയോ

25,000 – 50,000₹

നോൺ-സ്റ്റുഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ്, മണിക്കൂറിൽ

5,000 – 10,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

40,000 – 45,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

15,000 – 40,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് വീഡിയോ

20,000 – 30,000₹

നോൺ-സ്റ്റുഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ്, മണിക്കൂറിൽ

3,000 – 6,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍8,500₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

25,000 – 45,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

10,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍50,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍15,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍50,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍1,50,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍25,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍1,00,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍22,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍20,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

12,000 – 20,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍75,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍6,000₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക