ബാംഗ്ലൂര്‍വിവാഹ വധുവിനെ ഒരുക്കുന്ന മെയ്ക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്

Zorains Studio

വധുവിന്‍റെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

4,000 – 12,000₹

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

12,500 – 40,000₹

വിവാഹ ഹെയര്‍സ്റ്റൈല്‍ + മെയ്ക്കപ്പ്

15,000 – 40,000₹

Tony "The Makeup Artist"

വധുവിന്‍റെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

മുതല്‍10,000₹

വിവാഹ ഹെയര്‍സ്റ്റൈല്‍ + മെയ്ക്കപ്പ്

30,000 – 1,00,000₹

ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ് റിഹേഴ്സല്‍

മുതല്‍15,000₹

വധുവിന്‍റെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

1,500 – 3,000₹

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

8,000 – 10,000₹

വിവാഹ ഹെയര്‍സ്റ്റൈല്‍ + മെയ്ക്കപ്പ്

9,000 – 12,000₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക