ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಧುವಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 1,500 – 3,000

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 8,000 – 10,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 9,000 – 12,000

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 1,500 – 2,000

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 8,000 – 12,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 8,000 ಯಿಂದ

Zorains Khaleeli

Zorains Studio

Ranjana Venkatesh

Makeover by Ranjana Venkatesh

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 10,000 – 12,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 10,000 – 12,000

ಅತಿಥಿಯ ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 4,000 – 5,000

Simar Kaur

Makeup by Simar Kaur

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 2,000 – 5,000

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 10,000 – 15,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 12,000 – 18,000

Chaitra Girish

Makeup by Chaitra

Tony Michael

Tony "The Makeup Artist"

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 10,000 ಯಿಂದ

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 30,000 – 1,00,000

ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕಪ್ ನ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ

₹ 15,000 ಯಿಂದ

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ