બેંગલોર માં લગ્નના સ્થળો

0

No. 82/4B, Sarjapur Main Road, Kaikondrahalli, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 350 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 475/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 575/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

A1 Brookfield Mahadevpura, ITPL Main Rd, Maruthi Nagar, Whitefield, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 80, 120 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 399/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 399/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

ITPB Whitefield Main Rd, Prasanth Extension, Whitefield, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 60, 300, 450 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: North Indian, Continental, Oriental, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

134-136, EPIP Area, Road No. 1, Whitefield, Bangalore

5 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n 70, 70, 120, 120, 250, 320, 2500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multy cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

100/6, HAL-Varthur Main Rd, Siddapura, Whitefield, Bangalore

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 50, 50, 150, 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Outer Ring Road, Marathahalli - Sarjapur Outer Ring Rd, Adarsh Palm Retreat, Bellandur, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,400/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

No.16 & 17, NH75, Venkateshwara Layout, Chikkabasavanapura, Krishnarajapura, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 250, 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese Food

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

14, Bhattarahalli, Old Madras Road, K R Puram, Sannatammanahalli, Battarahalli, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 250, 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 475/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 475/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Continental, Japanese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

No.302, The Oasis Club, Prestige Ozone, Whitefield Main Road, Varthur Kodi, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

No. 136/137, EPIP Industrial Area, Opposite SAP Labs, Whitefield, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n 70, 80, 100, 1500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

No. 154, Doddanallura, Off Chintamani Road, Hoskote, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,200/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,200/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

3rd Main Rd, Hoysalanagar, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 220/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Cessna Business Park, Sarjapur – Marathahalli Outer Ring Road, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 310, 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Inorbit Mall, 8th Road, Plot No 75, EPIP Area, Whitefield, Bangalore

6 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n 12, 35, 60, 60, 84, 84, 300, 800 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Sarjapur-Bagalur Road, Kaganur Check Post Sarjapur, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Dyvasandra Industrial Layout, Mahadevapura, Whitefield, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 500, 800 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

40H, Doddanekundi Industrial Area, Phase 2, Whitefield Road, KEB Colony, Hoodi, KEB Colony, Industrial Area, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 1500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,200/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

No.14, Kaikondanahalli, Sarjapur Road, Ambalipura, Harlur, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 250, 350, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, હિટીંગ

43/3, Whitefield Main Road, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 100 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 790/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 920/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese Food

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Airport Varthur Road, Ramagondanahalli, Whitefield, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 60, 100 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 855/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 969/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese Food

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

વધુ 17 બતાવો