બેંગલોર માં લગ્નના સ્થળો

0

Nagegowdanapalya, Badamanavarthekaval, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 800, 800 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 2,000/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

56 D, Electronic City, Phase I, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 180 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 575/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Brigade Millennium Campus, 7th Phase J.P.Nagar, Jagruthi Colony, Puttenahalli,, Bangalore

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n 35, 35, 75, 100, 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 680/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

40/41-1, Hobli, Begur Road, Village, Beratena Agrahara, NI, Tollgate Phase I, Electronic City, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 700, 2500, 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Plot No. 1 & 2, KIADB Industrial Area, Attibele, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 160 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 810/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

5/9, 80 Feet Road, Amruthnagar Main Road, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

No. 686, 15th Cross, JP Nagar, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 40, 120 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 860/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 983/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese Food

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

No. 4 & 5, Narayana Health City, Bommasandra, Bommasandra Industrial Area, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 150, 150 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 480/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

No.54B/55A, Hosur Main Road, Electronics City Phase 1, Electronic City, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 150 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

D.NO.3/24, Seetharam Nagar, Krishnagiri Main Road, Hosur, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 300, 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Plot No. 158, Yadavanahalli, Electronic City, Attibele, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 100, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 889/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,016/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese Food

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

#1086/A, Twin Tulips, 18th Cross, 14th Main Road, 3rd Sector, HSR Layout, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 100, 250 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 680/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 840/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Carmelaram Post, Sarjapura Road, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 70 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

NH 209, Narayana Nagar 1st Block, Konanakunte, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 400, 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 250/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

144-C/1, Kirloskar Rd, Bommasandra Industrial Area, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 100, 455 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

16 KM Koppa - Begur Road, Eagle Ridge, Begur, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 80, 600 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian and Continental cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

No. 65, Singasandra, Off Hosur Road, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 1000, 1800, 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Iblur Gate, ORR Sarjapur Road, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 150 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

No. 2224, 2225 Hosur Main Road, Kudlu Gate, Singasandra, Bangalore

Banquet hall

બેઠક ક્ષમતા 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

Restaurant

બેઠક ક્ષમતા 100 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

Boardroom

બેઠક ક્ષમતા 30 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: South Indian, North Indian, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Survey # 72, Sakalvara Village, Jigani Hobli, Off Bannerghatta Road, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n 100, 500, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો