બેંગલોર માં લગ્નના સ્થળો

0

No. 7, 10th Main, Devanga Hostel Road, Sampangi Rama Nagar, Bangalore

ભોજનનો પ્રકાર: North and South Indian, Chinese, Tandoor

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો