બેંગલોર માં લગ્નની દુલ્હનનો મેકઅપ આર્ટીસ્ટ

Zorains Studio

વધૂની હેરસ્ટાઇલ

₹ 4,000 – 12,000

વધૂનો મેકઅપ

₹ 12,500 – 40,000

વધૂની હેરસ્ટાઇલ + મેકઅપ

₹ 15,000 – 40,000

Tony "The Makeup Artist"

વધૂની હેરસ્ટાઇલ

₹ 10,000 માંથી

વધૂની હેરસ્ટાઇલ + મેકઅપ

₹ 30,000 – 1,00,000

હેરડો + મેકઅપ રિહર્સલ

₹ 15,000 માંથી

વધૂની હેરસ્ટાઇલ

₹ 1,500 – 3,000

વધૂનો મેકઅપ

₹ 8,000 – 10,000

વધૂની હેરસ્ટાઇલ + મેકઅપ

₹ 9,000 – 12,000

વધુ 20 બતાવો