બેંગલોર માં લગ્નની દુલ્હનનો મેકઅપ આર્ટીસ્ટ

વધૂની હેરસ્ટાઇલ

₹ 1,500 — 2,000

વધૂનો મેકઅપ

₹ 8,000 — 12,000

અતિથીની હેરસ્ટાઇલ

₹ 1,500 માંથી

વધૂની હેરસ્ટાઇલ

₹ 1,000 — 3,000

વધૂનો મેકઅપ

₹ 5,000 — 18,000

હેરડો + મેકઅપ રિહર્સલ

₹ 1,500 — 3,500

Salma Sajjad

Makeup by Salma Sajjad

વધૂની હેરસ્ટાઇલ

₹ 1,500 — 3,000

વધૂનો મેકઅપ

₹ 6,000 — 8,000

હેરડો + મેકઅપ રિહર્સલ

₹ 2,500 — 3,000

Ranjana Venkatesh

Makeover by Ranjana Venkatesh

Simar Kaur

Makeup by Simar Kaur

વધૂની હેરસ્ટાઇલ

₹ 2,000 — 5,000

વધૂનો મેકઅપ

₹ 10,000 — 15,000

હેરડો + મેકઅપ રિહર્સલ

₹ 3,000 — 4,000

Tony Michael

Tony "The Makeup Artist"

વધૂની હેરસ્ટાઇલ

₹ 10,000 માંથી

હેરડો + મેકઅપ રિહર્સલ

₹ 15,000 માંથી

મેકઅપનું રિહર્સલ

₹ 15,000 માંથી

વધુ 20 બતાવો