બેંગલોર માં લગ્નનું કેટરિંગ

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 400 – 1,200

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 300 – 900

કૉફી બ્રેક, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 250 – 450

વધુ 20 બતાવો